Tapis, 2001-2003.
Tapis, 2001-2003.
Collants fantaisie, silicone, 18 x 400 x 1 000 cm.