Tapis, 2001-2002.
Tapis, 2001-2002.
Collants fantaisie, silicone, 18 x 400 x 1 000 cm.