Salon-Laghouat, 2005.
Salon-Laghouat, 2005.

Boucher-Hassi Messaoud, 2005.
Boucher-Hassi Messaoud, 2005.

Foot (1) - Touggourt, 2005.
Foot (1) - Touggourt, 2005.

Brise-Touggourt, 2005.
Brise-Touggourt, 2005.

Temps-El Oued, 2005.
Temps-El Oued, 2005.

Peinture (1) – In Amenas, 2005.
Peinture (1) – In Amenas, 2005.

Peintures (2) – In Aménas, 2005.
Peintures (2) – In Aménas, 2005.

Peintures (3) – In Aménas, 2005.
Peintures (3) – In Aménas, 2005.

Peinture (4) – In Amenas, 2005.
Peinture (4) – In Amenas, 2005.

Casseurs-Wushan,2005
Casseurs-Wushan,2005

Miroir-Bose, 2005
Miroir-Bose, 2005

Balais-Nanning, 2005.
Balais-Nanning, 2005.

Casque-Nanping, 2005.
Casque-Nanping, 2005.

Paquets-Guangzhou, 2005.
Paquets-Guangzhou, 2005.

Bleu-Xiaguan, 2005.
Bleu-Xiaguan, 2005.

Poule-Jiaojiang, 2005.
Poule-Jiaojiang, 2005.

Entrée-Jiaojiang,2005
Entrée-Jiaojiang,2005

Arbre-Wuhan, 2005.
Arbre-Wuhan, 2005.

Garde-Kunming, 2005.
Garde-Kunming, 2005.

Coupé-Kunming, 2005.
Coupé-Kunming, 2005.

Acier - Panzhihua, 2005.
Acier - Panzhihua, 2005.

JPEG - 378.7 ko
Place rouge 2 - Xiaguan, 2005.

Rêve-Xichang, 2005.
Rêve-Xichang, 2005.

Assise-Meizhou, 2005.
Assise-Meizhou, 2005.

Décor-Panzhihua, 2005.
Décor-Panzhihua, 2005.

Combustible-Wushan
Combustible-Wushan